SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Pomoc > Podmienky prevádzkovateľa
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Podmienky prevádzkovateľa

1. Identifikácia prevádzkovateľa:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)

Sídlo: Štefanovičova 3,
         P. O. BOX 76
         810 05 Bratislava 15

IČO: 30810710

DIČ: 2020850711

ÚNMS SR nie je platcom DPH !

Úplný popis ponúkaného tovaru alebo služby: Slovenské technické normy (STN), vydané periodiká a publikácie.

Mena, v ktorej  bude transakcia realizovaná: EUR

Úhrada za tovar je uvedená vo Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy

Zrušenie objednávky pred jej zaslaním: áno, je možné stlačením tlačítka „zrušit" alebo tlačítka „späť".

Reklamácie a spôsob vrátenia tovaru a zaplatenej čiastky je realizované v zmysle obchodného zákoníka.

Kontakt na zákaznícky servis prevádzkovateľa: 02/20 90 7 337 - papierové verzie produktov, 02/20 90 7 333 - elektronické verzie noriem.

Na poskytovaný tovar sa žiadne exportné obmedzenia nevzťahujú.

Spôsob doručenia tovaru alebo služby: poštou, pri elektronických verziách download zo servera poskytovateľa.

Poštovné a balné je účtované nasledovne:
- do   1 kg - poštovné a balné 3,40 EUR
- do   5 kg - poštovné a balné 5,20 EUR
- nad 5 kg - poštovné a balné 7,00 EUR

Prehlásenie o záruke bezpečnosti poskytnutých údajov:

"Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané."

Objednávka cez Portál noriem

Ako si môže klient objednať tovar, resp. službu na Vašej stránke?*
Podrobný postup vyhľadávania a objednávania nájdete stlačením tlačídla "pomoc" po prihlásení do Portálu noriem.

Ako si môžete zrušiť objednávku?
Kliknutím na tlačidlo „zrušiť" alebo na tlačidlo v prehliadači  „späť".

Ako si môžete objednať normy STN v elektronickom formáte?
Normy STN v elektronickom formáte je možné objednať iba cez náš Portál noriem a pre objednávanie je nutná registrácia na našom portále. Iné formy objednávok (napr. fax, e-mail) neakceptujeme.

Ako si môžete zrušiť objednávku po uskutočnení platby  (v prípade platby cez internet)?
Spôsob zrušenia: e-mailom, písomne alebo osobne
Vrátenie peňazí: dobropisom

Možnosť platby v našom Infocentre je len v v hotovosti.

Na faktúru:

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob dodania: poštou

Poskytovateľ sa zaväzuje:

- dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bol uvedený v objednávke,

- adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar zákazníkovi,

- vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad.

Iné

Prijímateľ sa zaväzuje:

- prevziať objednaný tovar

- zaplatiť za objednaný tovar.

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť:

- za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou,

- poškodenie zásielky zavinené poštou.

Reklamácie

Reklamácie sú vybavované:

telefonicky v pracovných dňoch v čase otváracích hodín INFOCENTRA

02/20 907 337 - normy v tlačenej forme,

emailom: shop@normoff.gov.sk - normy v tlačenej forme,

02/20 907 333 - normy v elektronickej forme

emailom: shop_pdf@normoff.gov.sk - normy v elektronickej forme

Záruka

na poskytovaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba.

Spôsob vrátenia tovaru

Poštou

Spôsob vrátenie peňazí

Dobropisom

 

2. Zásady spracúvania osobných údajov

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dbáme na ich maximálnu ochranu a pri zaobchádzaní s Vašimi osobnými údajmi postupujeme v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. („Zákon“).

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na Vás - používateľov našich služieb prevádzkovaných na www.sutn.sk, pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe objednávky na poskytnutie technických noriem.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky so sídlom Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710 má v súvislosti so spracúvaním osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.

Radi by sme Vás informovali, že ak ste prejavili záujem o poskytnutie technickej normy prostredníctvom webovej stránky sutn.sk, právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je zmluva uzatvorená na základe objednávky. Aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby potrebujeme Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, fakturačná adresa, e-mailová adresa Neposkytnutie týchto údajov má za následok nemožnosť poskytnutia služby.  Ďalšími údajmi, ktoré spracúvame sú adresa pre poštový styk (v prípade objednania  tlačenej formy normy), bankové spojenie a telefónne číslo. Vaše osobné údaje používame len za účelom poskytnutia Vami vybranej služby (najmä na vykonanie platnej objednávky, plnenie zmluvy, realizácia dodávky, zúčtovanie platieb a k nevyhnutnej komunikácii s Vami za účelom dodania služby).

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky spracováva Vaše osobné údaje po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo následne archivuje Vaše osobné údaje 10 rokov v súlade s registratúrnym poriadkom úradu.

Vaše osobné údaje sú spracúvané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a jeho zamestnancami ako aj zhotoviteľom webovej stránky sutn.sk. Ak si objednáte tlačenú formu technickej normy Vaše osobné údaje budú poskytnuté doručovateľskej službe. Iným subjektom môže byť umožnený prístup k Vašim osobným údajom len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa). Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorí prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Vaše osobné údaje nebudú zverejnené. Prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Vaše osobné údaje sú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.


Ako dotknutá osoba ste povinná svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a ste povinná bez zbytočného odkladu informovať Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zmene vo svojich osobných údajoch. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že Vami zadané údaje sú pravdivé.


V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte tieto práva:

Právo na informácie – máte právo na informácie ohľadom osobných údajov, ktoré Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky spracúva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov; všeobecné informácie o činnostiach spracúvania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme
k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť
a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nesprávne alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na prenosnosť údajov - máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov. Máte právo pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby tento spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Kontakt na zodpovednú osobu:

S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenia svojich práv sa môžete obracať na zodpovednú osobu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky emailom na adresu: zodpovednaosoba@normoff.gov.sk alebo Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, P.O.Box 76, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na nasledovnom odkaze https://www.unms.sk/?Ochrana-osobnych-udajov (v elektronickej podobe) alebo na osobnom úrade prevádzkovateľa (v listinnej podobe).

 Hore Hore
Na úvodnú stránku Úvodná stránka