SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Produkty a služby > Technické normy > Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020

1. STN EN ISO 11139 Sterilizácia výrobkov na zdravotnú starostlivosť. Slovník termínov používaných pri sterilizácii, v súvisiacich zariadeniach a v normách na sterilizačné procesy (ISO 11139: 2018) (85 6546), dátum vydania: 02/2020

STN EN ISO 11139 poskytuje základné termíny v oblasti  sterilizácie výrobkov na zdravotnú starostlivosť a pre súvisiace zariadenia. Je základom pre ďalšie STN na čistenie, dezinfekciu, sterilizovanie a aseptické spracovanie výrobkov na zdravotnú starostlivosť, ako aj  na súvisiace zariadenia a pomocné výrobky na zabezpečenie efektívneho používania týchto procesov. Táto STN má pomôcť používateľovi porozumieť termínom ako sú čistenie, dezinfekcia, sterilizácia a aseptické spracovanie výrobkov na zdravotnú starostlivosť, aby mohol efektívne uplatňovať ďalšie príslušné STN.

Termíny a definície sú usporiadané v abecednom poradí v angličtine. STN EN ISO 11139 je určená pre širokú odbornú verejnosť a odborný personál v zdravotníckych zariadeniach.

https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=130073


2. STN EN 17161 Bezbariérová prístupnosť produktov, tovarov a služieb na základe princípu  "Dizajn pre všetkých". Rozširovanie okruhu používateľov (85 4003), dátum vydania: 03/2020

STN EN 17161 špecifikuje požiadavky, ktoré organizácii umožňujú navrhovať, vyvíjať a poskytovať produkty, tovar a služby tak, aby k nim mal prístup najširší okruh používateľov vrátane osôb so zdravotným postihnutím, aby ich mohli pochopiť a používať.

Je to prvé vydanie STN s touto problematikou v danej oblasti. Princíp „Dizajn pre všetkých“ (angl. Design for all) zohľadňuje ľudskú rozmanitosť s cieľom rozšíriť okruh používateľov. Tento princíp inšpiruje organizácie k inováciám tak, aby manažment ocenil inkluzívny a nestigmatizujúci spôsob myslenia a podporoval kultúru, ktorej prioritou sú ľudia. „Prístupnosť“, ktorou sa organizácia snaží predchádzať bariéram a odstraňovať ich sa zabezpečí, že osoby so zdravotným postihnutím majú rovnaký prístup k produktom, tovaru a službám, ako ostatní.

„Prístupnosť“ ako výsledok integrácie princípu „Dizajn pre všetkých“ v celej organizácii môže maximalizovať rozsah potenciálnych používateľov produktov, tovaru a služieb. Rozšírenie okruhu používateľov môže zvýšiť odbyt. Môže tiež zvýšiť podiel obyvateľstva vrátane osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sa môžu plne a nezávisle zúčastňovať na živote spoločnosti. Prístupnosť produktov, tovarov a služieb realizovaná  podľa princípu „Dizajn pre všetkých“ môže byť prínosom pre všetkých používateľov aj pre samotné organizácie.

Táto STN poskytuje usmernenie aj o tom, ako chápať „prístupnosť“ a princíp „Dizajn pre všetkých“ vo vzťahu k iným koncepciám, ako sú ľudské práva a trvalo udržateľný rozvoj. Tento prístup  a princíp je integrovaný aj do Medzinárodnej charty týkajúcej sa ľudských práv ako „Univerzálny dizajn“.

https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=130169


3. STN EN 15017 Pohrebné služby. Požiadavky (95 9001), dátum vydania: 09/2020
 
STN je revíziou STN EN 15017 z júna 2006 a je identickým prekladom európskej normy EN 15017: 2019. Zaoberá sa aspektami meniaceho sa trhu v oblasti pohrebníctva v Európe. Jej cieľom je poskytnúť najnovšie postupy všetkým subjektom  pôsobiacim v sektore služieb v tejto oblasti.

STN poskytuje prehľad v oblasti pohrebných služieb, zariadení a základných zásad tvorby cien pre spotrebiteľa s dôrazom na vyšší štandard a kvalitu. Obsahuje vylepšenia zo strany poskytovateľov služieb v oblastiach súvisiacich s pohrebom a stanovuje požiadavky na poskytovanie pohrebných služieb so zreteľom na vzdelávanie, prepravu, zariadenia, poradenské služby, online pohrebné služby a starostlivosť o zosnulého pri pohrebných aj kremačných službách. Požiadavky stanovené v tejto STN zabezpečujú kvalitu pohrebných služieb vrátane najvyššieho rešpektu voči zosnulému a pozostalým za súčasného rešpektovania platných zákonov a predpisov.

STN je určená pre všetkých profesionálnych pracovníkov v pohrebníctve, pohrebné ústavy a pohrebné služby na cintorínoch a v krematóriách, ako aj pre všetky ostatné osoby poskytujúce pohrebné služby akéhokoľvek druhu; avšak nevzťahuje sa na technické požiadavky týkajúce sa výrobkov a nezaoberá sa  požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci.

Predmetnú STN si môžu záujemcovia objednať za úhradu od 1. 9. 2020 prostredníctvom Portálu noriem:

https://www.sutn.sk/eshop/public/search.aspx