SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 60204-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 60204-1


Označenie: STN EN 60204-1 zrušená
Slovenský názov: Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky
Anglický názov: Safety of machinery – Electrical equipment of machines. Part 1: General requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2007
Dátum zrušenia: 14. 9. 2021
Jazyk: SK
ICS: 29.020
Triediaci znak: 33 2200
Úroveň zapracovania: mod IEC 60204-1:2005, idt EN 60204-1:2006
Vestník: 05/07
Poplatok: Tlačená verzia: 35,00 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.50 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 35.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 45.50 €
Vestník harmonizácie: 5/12, 4/08, 7/11, 2/08, 5/09, 2/13, 11/08, 6/10, 10/10, 8/11, 10/13, 10/08, 10/09, 12/12,
Nariadenie vlády: 436/2008 310/2004 308/2004
Zmeny: Oprava *O1 V 11/07, Zmena *A1 V 08/09, Oprava C1 V 05/10
Nahradzujúce normy: STN EN 60204-1:2019-02 (33 2200)
Nahradené normy: STN EN 60204-1:2001-12 (33 2200)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť IEC 60204 platí na použitie elektrického, elektronického a programovateľného elektronického zariadenia a systémov na strojoch ručne neprenosných počas práce a skupinu strojov pracujúcich vo vzájomnej koordinácii.Obsah normy STN EN 60204-1
Predhovor 8
Úvod 13
1 Predmet normy 15
2 Normatívne odkazy 15
3 Definície 19
4 Všeobecné požiadavky 25
4.1 Všeobecne 25
4.2 Výber zariadenia 25
4.3 Elektrické napájanie 26
4.4 Prevádzkové prostredie a prevádzkové podmienky 27
4.5 Preprava a skladovanie 28
4.6 Opatrenia na manipuláciu 28
4.7 Inštalácia 29
5 Pripojenie na sieť a zariadenia na odpojenie a vypnutie 29
5.1 Pripojenie na sieť 29
5.2 Svorka na pripojenie na vonkajšiu ochrannú uzemňovaciu sústavu 29
5.3 Odpájač napájania (oddeľovací) 30
5.4 Vypínacie zariadenia na zabránenie neočakávaného spustenia 32
5.5 Zariadenia na odpájanie elektrického zariadenia 32
5.6 Ochrana pred neoprávneným, neúmyselným a/alebo chybným zopnutím 33
6 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 33
6.1 Všeobecne 33
6.2 Ochrana pred dotykom živých častí 33
6.3 Ochrana pred dotykom neživých častí 35
6.4 Ochrana použitím PELV 36
7 Ochrana zariadenia 37
7.1 Všeobecne 37
7.2 Ochrana pred nadprúdom 37
7.3 Ochrana motorov pred nadmerným oteplením 39
7.4 Ochrana pred neprimeranou teplotou 40
7.5 Ochrana pred výpadkom napájania alebo poklesom napätia a jeho opätovnom obnovení 40
7.6 Ochrana pred nadmernými otáčkami motora 41
7.7 Ochrana pred zemným spojením/rozdielovým prúdom 41
7.8 Ochrana pred nesprávnym sledom fáz 41
7.9 Ochrana pred atmosférickými prepätiami a prepätiami spôsobenými spínaním 41
8 Ekvipotenciálne pospájanie 41
8.1 Všeobecne 41
8.2 Obvod ochranného pospájania 44
8.3 Funkčné pospájanie 46
8.4 Opatrenia na obmedzenie účinkov spôsobených vysokým unikajúcim prúdom 46
9 Riadiace obvody a riadiace funkcie 46
9.1 Riadiace obvody 46
9.2 Riadiace funkcie 47
9.3 Ochranné blokovanie 51
9.4 Riadiace funkcie v prípade zlyhania 52
10 Komunikačné zariadenie na spojenie obsluhy so strojom a ovládače umiestnené na stroji 55
10.1 Všeobecne 55
10.2 Tlačidlá ovládačov 56
10.3 Signalizačné svietidlá a zobrazovacie jednotky (displeje) 58
10.4 Presvetlené tlačidlá ovládačov 59
10.5 Otočné ovládacie zariadenia 59
10.6 Spúšťacie zariadenia 59
10.7 Zariadenia núdzového zastavenia 59
10.8 Zariadenia núdzového vypnutia 60
10.9 Povelový ochranný ovládač 60
11 Ovládacie zariadenia: umiestnenie, montáž a kryty 61
11.1 Všeobecné požiadavky 61
11.2 Umiestnenie a montáž 61
11.3 Stupne ochrany 62
11.4 Kryty, dvierka a otvory 62
11.5 Prístup k ovládaciemu zariadeniu 63
12 Vodiče a káble 63
12.1 Všeobecné požiadavky 63
12.2 Vodiče 64
12.3 Izolácia 64
12.4 Prúdová zaťažiteľnosť v bežnej prevádzke 65
12.5 Pokles napätia vo vodičoch a kábloch 66
12.6 Ohybné káble 67
12.7 Prípojnicové rozvody a zostavy zberacích krúžkov 68
13 Vedenie 69
13.1 Spoje a kladenie vodičov a káblov 69
13.2 Označovanie vodičov 70
13.3 Vnútorné prepojenie 72
13.4 Vonkajšie vedenie 72
13.5 Elektroinštalačné kanály, pripájacie a rozvodné škatule 75
14 Elektrické motory a pridružené zariadenia 76
14.1 Všeobecné požiadavky 76
14.2 Kryty motorov 76
14.3 Rozmery motorov 77
14.4 Montáž motorov a priestory pre motory 77
14.5 Kritériá na voľbu motora 77
14.6 Ochranné zariadenia mechanických bŕzd 77
15 Príslušenstvo a osvetlenie 78
15.1 Príslušenstvo 78
15.2 Miestne osvetlenie stroja a zariadenia 78
16 Označovanie, výstražné značky a referenčné označovanie 79
16.1 Všeobecne 79
16.2 Výstražné značky 79
16.3 Funkčné rozlíšenie 80
16.4 Označovanie zariadenia 80
16.5 Referenčné označenie 80
17 Technická dokumentácia 80
17.1 Všeobecne 80
17.2 Poskytované informácie 80
17.3 Požiadavky platné na celú dokumentáciu 81
17.4 Montážna dokumentácia 82
17.5 Blokové (prehľadové) schémy a funkčné schémy 82
17.6 Obvodové schémy 82
17.7 Návod na obsluhu 83
17.8 Návod na údržbu 83
17.9 Zoznam súčastí 83
18 Overovanie 83
18.1 Všeobecne 83
18.2 Overovanie podmienok ochrany samočinným odpojením napájania 84
18.3 Skúšky izolačného odporu 87
18.4 Skúšky napätím 87
18.5 Ochrana pred zvyškovým napätím 87
18.6 Funkčné skúšky 87
18.7 Preskúšanie 87
Príloha A (normatívna) – Ochrana pred dotykom neživých častí v sústavách TN 88
Príloha B (informatívna) – Dotazníkový formulár na elektrické zariadenie strojov 91
Príloha C (informatívna) – Príklady strojov, na ktoré sa vzťahuje táto časť IEC 60204 95
Príloha D (informatívna) – Prúdová zaťažiteľnosť a ochrana vodičov a káblov v elektrickom zariadení strojov pred nadprúdom 97
Príloha E (informatívna) – Vysvetlenie núdzových prevádzkových funkcií 102
Príloha F (informatívna) – Návod na používanie tejto časti IEC 60204 103
Príloha G (informatívna) – Porovnanie prierezov typického vodiča 105
Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie a im zodpovedajúce
európske publikácie 107
Príloha ZZ (informatívna) – Rozsah základných požiadaviek smerníc ES 111
Literatúra 112
Register 114
Obrázok 1 – Bloková schéma typického stroja 14
Obrázok 2 – Príklad pospájania elektrického zariadenia stroja 43
Obrázok 3 – Metóda a) 54
Obrázok 4 – Metóda b) 55
Obrázok A.1 – Typické usporiadanie na meranie impedancie poruchovej slučky 90
Obrázok D.1 – Spôsoby inštalácie vodiča a kábla nezávisle od počtu vodičov/káblov 98
Obrázok D.2 – Parametre vodičov a ochranných zariadení 100
Tabuľka 1 – Najmenší prierez vonkajšieho ochranného medeného vodiča 29
Tabuľka 2 – Farebné označenie ovládacích tlačidiel a ich význam 57
Tabuľka 3 – Symboly pre tlačidlá 57
Tabuľka 4 – Farby svetelných návestí a ich význam so zreteľom na stav stroja 58
Tabuľka 5 – Najmenší prierez vodičov s medenými jadrami 64
Tabuľka 6 – Príklady prúdovej zaťažiteľnosti (Iz) vodičov s medenými jadrami alebo káblov s izoláciou
PVC pri ustálených podmienkach a pri teplote okolitého ovzdušia +40 °C
na rôzne spôsoby inštalácie 66
Tabuľka 7 – Opravné súčinitele káblov navinutých na bubnoch 68
Tabuľka 8 – Minimálny dovolený polomer ohybu pri nútenom vedení ohybných káblov 73
Tabuľka 9 – Uplatnenie skúšobných metód na sústavy TN 85
Tabuľka 10 – Príklady maximálnej dĺžky kábla z každého ochranného zariadenia vzhľadom na jeho
zaťaženie 86
Tabuľka A.1 – Maximálne odpájacie časy v sústavách TN 88
Tabuľka D.1 – Opravné súčinitele 97
Tabuľka D.2 – Opravné súčinitele z Iz na zoskupovanie 99
Tabuľka D.3 – Opravné súčinitele z Iz pre viacžilové káble do 10 mm2 99
Tabuľka D.4 – Zatriedenie vodičov 99
Tabuľka D.5 – Najvyššie dovolené teploty jadier vodičov pri bežných podmienkach a pri skrate 101
Tabuľka F.1 – Uplatnenie možnosti výberu 104
Tabuľka G.1 – Porovnanie veľkosti vodičov 105